Privacy Policy

Privacy Policy Muziekvereniging Concordia Beltrum

Muziekvereniging Concordia Beltrum, gevestigd aan de Haarstraat 1a, 7156 LM Beltrum, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muziekvereniging Concordia Beltrum verwerkt uw persoonsgegevens omdat u (aspirant)lid, in het vervolg leden genoemd, en/of vrijwilliger bent binnen onze vereniging of omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Startdatum lidmaatschap
 • Diplomagegevens
 • IBAN-nummer
 • Overlijdensdatum

Uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het aangaan van het lidmaatschap en kunnen op uw initiatief gewijzigd worden door contact op te nemen met secretariaat@concordiabeltrum.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van verwerkte persoonsgegevens.

Doeleinden ten behoeve waarvan gegevens worden verwerkt

Muziekvereniging Concordia Beltrum verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst
 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over aan de vereniging gekoppelde onderwerpen
 • Mogelijkheid tot deelname aan verenigingsactiviteiten evenals activiteiten voor een deel van de vereniging
 • Innen van de aan het lidmaatschap verbonden contributie
 • Bijhouden jubilea van leden.

Waarborgen van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn slechts bekend bij de personen die deze gegevens nodig hebben voor het op de juiste manier kunnen uitoefenen van hun taak binnen de vereniging. Als vereniging hebben wij uw opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Muziekvereniging Concordia Beltrum verwerkt uw gegevens gedurende uw lidmaatschap of uw betrokkenheid als vrijwilliger en per 25-05-2018 na beëindiging hiervan niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van uw lidmaatschap of betrokkenheid als vrijwilliger wordt u gevraagd of u wenst dat uw persoonsgegevens bekend blijven binnen de vereniging voor communicatie bij bijzondere gelegenheden, zoals een jubileum of een reünie. Zonder tegenbericht worden uw gegevens bewaard tot ten minste zes maanden en uiterlijk achttien maanden na het beëindigen van uw lidmaatschap of betrokkenheid als vrijwilliger. Gegevens van oud-leden die voor 25-05-2018 hun lidmaatschap hebben opgezegd, blijven zonder tegenbericht bewaard. Indien eerder verwijderen van (een deel van de) persoonsgegevens gewenst is, dient u contact op te nemen via secretariaat@concordiabeltrum.nl.
Overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn voor financiële administratie blijven de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens ten minste zeven jaar en uiterlijk acht jaar na beëindiging van het lidmaatschap of betrokkenheid als vrijwilliger bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Muziekvereniging Concordia Beltrum verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. Gegevens worden slechts verstrekt bij aanwezigheid van een verwerkersovereenkomst met de desbetreffende partij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Muziekvereniging Concordia Beltrum en is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging en intrekken van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan ingediend worden bij secretariaat@concordiabeltrum.nl. Muziekvereniging Concordia Beltrum zal zo spoedig mogelijk en tenminste binnen een termijn van zes weken reageren op uw verzoek.
Datalekken
Binnen de vereniging zijn de personen die persoonsgegevens verwerken op de hoogte van wat een datalek is. Datalekken dienen intern gemeld te worden bij een van de leden van het dagelijks bestuur van de vereniging, te weten de voorzitter, secretaris of penningmeester. Vervolgens kan de vereniging het datalek adequaat afhandelen en documenteren.

Gebruik audio-, foto- en videomateriaal

Tijdens aan de vereniging gebonden activiteiten kunnen foto’s, video- en geluidsopnamen worden gemaakt ten behoeve van kwaliteitsbevordering en publicaties digitaal (zoals de website, Facebook, YouTube) of op papier (zoals krant, tijdschrift, flyers). Leden en vrijwilligers ontvangen eenmalig een toestemmingsformulier waarin zij kunnen aangeven wel of niet akkoord te gaan met het gebruik van audio-, foto- en videomateriaal. Indien op een later moment wijziging gewenst is, dient de persoon hier zelf het initiatief in te nemen door contact op te nemen met secretariaat@concordiabeltrum.nl

Klachten

Muziekvereniging Concordia Beltrum doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met de gegevens. Heeft u een tip of klacht over de gegevensverwerking, dan kunt u bij ons terecht en kunnen we kijken wat we in deze specifieke situatie kunnen betekenen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact

Muziekvereniging Concordia Beltrum
Haarstraat 1a
7156 LM Beltrum
secretariaat@concordiabeltrum.nl

© 2023 Muziekvereniging Concordia Beltrum
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com